Zarząd

Zarząd został powołany z dniem powstania Spółki tj. 01.02.2019 r. na okres wspólnej kadencji trwającej 5 lat.
W dniu 8 marca 2019 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Panią Ewelinę Bury.

W skład Zarządu Emitenta wchodzą:
Wiktor Pyrzyk – Prezes Zarządu
Ewelina Bury – Wiceprezes Zarządu

Wiktor Pyrzyk – Prezes Zarządu

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Wiktor Pyrzyk – Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: 01.02.2024.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Współzałożyciel firmy Plantwear. Do jego głównych obowiązków należy nadzór i koordynacja działań wszystkich pracowników/działów, wdrażanie procesów w firmie na każdym szczeblu, zarządzanie zespołem, tworzenie strategii marketingowych, dbanie o wizerunek marki, kontakty z odbiorcami hurtowymi oraz pozyskiwanie nowych odbiorców.
Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Salford w Wielkiej Brytanii.

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem

2011 – nadal Wikew Sp. z o.o. , Prezes Zarządu, wspólnik; spółka nie prowadzi aktywnej działalności operacyjnej.
2019 – nadal Giftbay sp. z o.o., Prezes Zarządu, spółka nie prowadzi aktywnej działalności operacyjnej.
2019 – nadal Justwater sp. z o.o. ., Prezes Zarządu, spółka nie prowadzi aktywnej działalności operacyjnej.
2019 – nadal Novo Group sp. z o.o., wspólnik.

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Ewelina Bury – Wiceprezes Zarządu

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Ewelina Bury – Wiceprezes Zarządu, termin upływu kadencji: 01.02.2024.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Z wykształcenia magister inżynier budownictwa. Do jej głównych obowiązków należy projektowanie nowych produktów i ulepszanie obecnych, opracowywanie rozwiązań technologicznych wraz z kierownikiem produkcji, tworzenie strategii sprzedaży nowych produktów, nadzór nad pracą wewnętrznego biura marketingowego.

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem

2011 – nadal Wikew Sp. z o.o., Członek Zarządu, wspólnik; spółka nie prowadzi aktywnej działalności operacyjnej.
2019 – nadal Novo Group sp. z o.o., Prezes Zarządu, wspólnik.

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.