Strategia rozwoju i prognoza finansowa

Strategia rozwoju oraz cele emisyjne

Strategia rozwoju Emitenta w okresie 2019-2020 stawia przed sobą następujące cele:

Ulepszenie i poszerzenie istniejącej linii produktów

Idąc za obecnymi trendami w branży zegarków, Plantwear skupi się na tworzeniu produktów w krótkich seriach (od 100 do 1000 sztuk zależnie od ceny końcowej oferowanego produktu) zamiast oferowania tych samych modeli przez okres kilku lat. W planach jest ponadto stworzenie kilku ekskluzywnych kolekcji zegarków wyposażonych w mechanizmy automatyczne, których ceny detaliczne będą na poziomie 2-6 tys. zł. Oczekuje się, że krok ten mocno poszerzy bazę odbiorców o miłośników klasycznych, technicznie zaawansowanych czasomierzy. Planowane stosowanie metalowych elementów w zegarkach umożliwi zagwarantowanie ich użytkownikom wodoodporności i wykluczy większość wad typowych dla produktów wykonanych wyłącznie z drewna.

Spółka ma zamiar dalej intensywnie promować nową, wdrożoną w III kw. 2019 r., kolekcję okularów korekcyjnych wykonanych z drewna bądź kamienia w połączeniu z elementami metalowymi. Decyzja umożliwia Spółce sprzedaż produktów na nowym rynku – rynku okularów korekcyjnych, na którym dotychczas Emitent nie był obecny. Podobnie jak w przypadku zegarków, zastosowanie elementów metalowych zniweluje większość problemów z wytrzymałością materiałową drewna w oprawach okularowych.

Ponadto Emitent nadal zamierza wprowadzać nowe kolekcje biżuterii i drewnianych plannerów. Do końca bieżącego roku wprowadzone zostaną jeszcze trzy kolekcje.

Ekspansja zagraniczna

Z uwagi na dokonaną analizę potencjału rozwoju na rynkach rozwiniętych (w tym Niemcy, Francja, czy Wielka Brytania) oraz nadażające się okazje biznesowe Emitent podjął w III kw. 2019 r. decyzję o zmianie kierunku ekspansji zagranicznej z krajów Europy Zachodniej na kraje Europy Wschodniej. Emitent planuje najpóźniej w grudniu 2019 r. rozpocząć działalność na rynku rumuńskim, rosyjskim i ukraińskim. Aktualnie jest już na etapie kończenia tłumaczenia witryn internetowych. Spółka wdrożyła już rozwiązania logistyczne zapewniające szybką dostawę w Rumunii i na Ukrainie. Zdaniem Zarządu Emitenta zmiana strategii w tym zakresie jest wysoce zasadna, szczególnie z uwagi na fakt, że rynki wschodnioeuropejskie notują dwucyfrowe wzrosty sprzedaży online, nie są jeszcze nasycone, a konkurencja dla Plantwear praktycznie nie istnieje.

Ponadto Emitent w III kw. 2019 r. pozyskał nowego wyłącznego dystrybutora na terenie Australii i Nowej Zelandii.

Stworzenie nowych linii produktowych

Emitent z końcem 2018 roku uruchomił nową markę – Plantwear Home oraz serwis home.plantwear.pl, w ramach którego ma zamiar prezentować wysokiej jakości produkty dla domu i biura. Prace nad projektem rozpoczęły się z początkiem 2018 roku. Spółka zakłada, że produkty będą odznaczały się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości, sztandarowym nietuzinkowym designem oraz wychodzeniem naprzeciw oczekiwaniom klientów – wartości te stosowane są z dużym sukcesem w obecnych liniach produktowych. Emitent wstrzymał promocję marki Plantwear Home w 2019 r. w związku z uzyskaniem niższym od zakładanych wypływów z emisji akcji serii C oraz zwiększonym zainteresowaniem drewnianą biżuterią. Emitent planuje intensyfikacje działań marketingowych dla Plantwear Home od początku 2020 r.

Ponadto zamiarem Emitenta jest wdrożenie, we współpracy z zewnętrznym projektantem, nowej linii produktowej – Plantwear KIDS, na którą składały się będą akcesoria dla dzieci i rodziców. Planowana premiera nowej linii określona została na II kw. 2020 r.

Zasilenie kapitału obrotowego

Zakupienie dodatkowego surowca pod planowane zwiększenie mocy produkcyjnych w ramach bieżących i nowych linii produktowych, w związku z planowanymi działaniami rozwojowymi (w tym z ekspansją zagraniczną).

W ramach emisji akcji serii C oraz D Emitent pozyskał łącznie 1,5 mln PLN.

Cel emisyjny Wartość Wykorzystanie do dnia
sporządzenia dokumentu
informacyjnego
Termin realizacji
Ulepszenie i rozszerzenie
istniejących linii produktów
0,4 mln PLN 100% II - IV kw. 2019
Ekspansja zagraniczna 0,6 mln PLN 30% II kw. 2019 - II kw. 2020
Stworzenie nowych linii produktowych 0,3 mln PLN 50% II kw. 2019 - II kw. 2020
Zasilenie kapitału obrotowego 0,2 mln PLN 100% II - IV kw. 2019
RAZEM 1.500.000 PLN

Źródło: Emitent

Prognozy finansowe

Cel emisyjny Wartość Wykorzystanie do dnia
sporządzenia dokumentu
informacyjnego
Termin realizacji
Ulepszenie i rozszerzenie
istniejących linii produktów
0,4 mln PLN 100% II - IV kw. 2019
Ekspansja zagraniczna 0,6 mln PLN 30% II kw. 2019 - II kw. 2020
Stworzenie nowych linii produktowych 0,3 mln PLN 50% II kw. 2019 - II kw. 2020
Zasilenie kapitału obrotowego 0,2 mln PLN 100% II - IV kw. 2019
RAZEM 1.500.000 PLN

Źródło: Emitent

W okresie od zawiązania spółki akcyjnej, tj. od 1 lutego 2019 r., do dnia końca września 2019 r. Spółka wypracowała 5,4 mln zł przychodów oraz 200 tys. zł zysku netto. Dodatkowo w styczniu 2019 r., jeszcze w ramach jednoosobowe działalności Wiktor Pyrzyk Plantwear, wygenerowano przychód w wysokości 680 tys. zł oraz zysk 105 tys. zł. Uwzględniając powyższe Spółka w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wypracowała 6,06 mln zł przychodów oraz 308 tys. zł zysku netto. W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. Plantwear wygenerował 2,582 mln zł przychodów i 382 tys. zł straty. W całym 2018 r. było to odpowiednio 4,7 mln zł przychodu i 510 tys. zł zysku.

Spółka po 3 kwartałach wykonała 82% rocznej prognozy przychodów i 30% zysków w ujęciu od lutego do września, natomiast uwzględniając dane styczniowe 92% prognozy przychodów i 41% prognozy zysku. Historycznie, w latach 2015-2018, Spółka generowała średnio 46% rocznego wyniku ze sprzedaży w IV kwartale 2019 r. Emitent nie dostrzega zatem przesłanek, które mogą doprowadzić do niezrealizowania prognoz wyników.

Emitent sporządził prognozy finansowe przychodów oraz wyniku netto, na realizację których wpływ mają ją zarówno czynniki wewnętrzne, zależne od Emitenta, jak i zewnętrzne, których materializacja jest niezależna od Emitenta.

Do czynników wewnętrznych można zaliczyć:

  • wzrost amortyzacji w związku z zakupem środków trwałych za środki pochodzące z dotacji z funduszy europejskich,
  • stopniowy wzrost średniej ceny sprzedaży okularów drewnianych z nowej kolekcji,
  • optymalizację działań reklamowych i zrezygnowanie z usług agencji reklamowych, co pozwoli na znaczne obniżenie kosztów usług obcych,
  • mniejszą dynamikę kosztów wynagrodzeń w związku z optymalizacją oraz automatyzacją produkcji,
  • podwyższenie marż na sprzedawanej biżuterii oraz akcesoriach do domu,
  • wprowadzenie linii biżuterii w wyższej cenie.

Do czynników zewnętrznych można zaliczyć:

  • wzrost popytu na produkty,
  • niewielkie wahania kursów walut, w których Emitent rozlicza się z dostawcami i dystrybutorami,
  • stabilność otoczenia gospodarczego,
  • stabilność otoczenia prawno-politycznego i brak zmian prawnych w zakresie działalności Emitenta.