Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI

EBI 18/2023 – Wyjaśnienie przyczyn nieopublikowania raportu okresowego za III kwartał 2023 roku w terminie

Zarząd spółki PLANTWEAR S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim (Spółka), niniejszym informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji raportu kwartalnego w terminie określonym w § 6 ust. 10  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Regulamin ASO), zgodnie z którym raport kwartalny przekazuje się nie później niż 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Spółka powinna opublikować raport za III kwartał 2023 roku najpóźniej w dniu 14 listopada 2023 roku. Raportem bieżącym EBI nr 17/2023 z dnia 12 listopada 2023 roku Spółka poinformowała o przesunięciu terminu publikacji przedmiotowego raportu na dzień 28 listopada 2023 roku.

Przesunięcie terminu jest spowodowane niezakończeniem pracy nad sporządzeniem danych finansowych za III kwartał 2023 roku. Zarząd Spółki wyjaśnia, że w okresu sprawozdawczego podjął współpracę z nowym biurem księgowym wobec czego przygotowanie pierwszego raportu okresowego zajmuje więcej czasu niż zostało to określone w Regulaminie ASO. Zarząd informuje ponadto, że decyzję o przesunięciu terminu publikacji raportu podjął także w związku z wyrażeniem przez Radę Nadzorczą Spółki opinii, że oczekuje ona, iż dane przedstawione w raporcie za III kwartał 2023 roku będą rzetelne oraz, że będzie mogła się z nimi zapoznać i uzyskać stosowne wyjaśnienia przed publikacją.

Zarząd Emitenta wskazuje, że opisana sytuacja ma charakter incydentalny i dołoży wszelkich starań aby nie dopuścić do wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w zw. z pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 pa¼dziernika 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.