Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

EBI 6/2021 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r. wraz z informacją o uchwale objętej porządkiem obrad,a nie podjętej przez ZWZ Plantwear Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.
Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 nie została podjęta z uwagi na treść art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym akcjonariusz nie może ani osobiście ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium. Mając na uwadze powyższe uchwała ta nie została podjęta.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 oraz §4 ust. 2 pkt. 7a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

WZA – 30.06.2021 – Plantwear S.A.