Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI

4/2020 – Korekta raportu – Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A na akcje zwykłe na okaziciela

Raport Bieżący nr 4/2020

Zarząd Plantwear S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w raporcie bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. błędnie wskazano liczbę głosów ogółem w Spółce po zamianie 80.000 akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela. Ponadto treść raportu zostaje uzupełniona o datę podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie zamiany akcji.

Treść raportu przed korektą

Zarząd Plantwear S.A. (Spółka) informuje, że działając na wniosek akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych podjął uchwałę o dokonaniu zamiany 80.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela.

Statut Spółki nie zawiera ograniczeń w kwestii zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

Akcje imienne serii A w liczbie 80.000 były uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadały dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki. Z dniem podjęcia przedmiotowej uchwały, zgodnie z art. 352 Kodeksu spółek handlowych uprzywilejowanie tych akcji wygasło. Akcje zamieniane stały się akcjami zwykłymi na okaziciela i są oznaczane jako akcje serii A.

Zamiana 80.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela powoduje zmianę liczby głosów z akcji Spółki. W wyniku zamiany akcje Spółki uprawniają łącznie do 2.137.343 głosów (przed zamianą ogólna liczba głosów wynosiła 2.297.343 głosów).

Treść raportu po korekcie

Zarząd Plantwear S.A. (Spółka) informuje, że działając na wniosek akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych podjął w dniu 7 stycznia 2020 r. uchwałę o dokonaniu zamiany 80.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela.

Statut Spółki nie zawiera ograniczeń w kwestii zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

Akcje imienne serii A w liczbie 80.000 były uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadały dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki. Z dniem podjęcia przedmiotowej uchwały, zgodnie z art. 352 Kodeksu spółek handlowych uprzywilejowanie tych akcji wygasło. Akcje zamieniane stały się akcjami zwykłymi na okaziciela i są oznaczane jako akcje serii A.

Zamiana 80.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela powoduje zmianę liczby głosów z akcji Spółki. W wyniku zamiany akcje Spółki uprawniają łącznie do 2.217.343 głosów (przed zamianą ogólna liczba głosów wynosiła 2.297.343 głosów).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 5 Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.