Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI

20/2020 – Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Emitenta oraz informacja o zmianie adresu Emitenta

Raport Bieżący 20/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że dnia 30.09.2020 r. Spółka powzięła informację o postanowienie Sądu o rejestracji zmiany Statutu Emitenta.

Niniejsza zmiana Statutu Emitenta została przyjęta Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 21.07.2020 r.

Zmianie uległ § 1 ust. 4 Statutu Emitenta.

Dotychczasowe brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miejscowość Biała, gm. Radzyń Podlaski.”

Nowe brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miejscowość Radzyń Podlaski.”

Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta wskazuje, nawiązując do powyższej informacji, iż wraz z rejestracją przez Sąd zmiany w Statucie, nastąpiła zmiana adresu Emitenta. Poprzednia siedziba Spółki znajdowała się pod adresem Biała 51B, 21-300 Radzyń Podlaski. Obecna siedziba Spółki znajduje się przy ul. Bohaterów nr 61B, 21-300 Radzyń Podlaski.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz pkt 15 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Tekst jednolity statutu