Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

18/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport Bieżący 18/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 5% przez Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie Carpathia Capital