Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI

13/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2020 r. oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

Raport Bieżący - 13/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego Spółki za 1 kwartał 2020 r.
Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku termin publikacji raportu okresowego Spółki za 1 kwartał 2020 r. przypadał na dzień 12 maja 2020 r.
W związku z powyższą zmianą nowy termin publikacji raportu okresowego Spółki za 1 kwartał 2020 r został ustalony na 15 maja 2020 r.
Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
Zważywszy na powyższe Spółka wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a zbioru zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego wynikającego z § 6 ust. 14.2 pkt 2) załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Naruszenie wystąpiło w związku z nieprzekazaniem informacji o wyznaczeniu nowej daty publikacji raportu okresowego w terminie nie później niż dwóch dni przed datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 6 ust 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Spółka wskazuje, iż powodem zmiany terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2020 r., oraz naruszenia powyższych przepisów, jest tryb pracy zdalnej zewnętrznego biura rachunkowego, prowadzącego księgi Spółki, w związku z trwającą pandemią koronawirusa, przekładający się na opóźnienia w dostarczeniu Emitentowi wymaganych danych finansowych.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.