Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI WZA

ESPI 10/2021 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów PLANTWEAR S.A.

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Wiktor Pyrzyk, posiadający 1 840 000 głosów, co stanowiło 78,17% ogólnej liczby głosów na WZ i 78,17% głosów ogółem w Spółce.

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

EBI 6/2021 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r. wraz z informacją o uchwale objętej porządkiem obrad,a nie podjętej przez ZWZ Plantwear Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.
Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 nie została podjęta z uwagi na treść art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym akcjonariusz nie może ani osobiście ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium. Mając na uwadze powyższe uchwała ta nie została podjęta.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 oraz §4 ust. 2 pkt. 7a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

WZA – 30.06.2021 – Plantwear S.A.

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

EBI 5/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał Plantwear Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Emitenta, ul. Bohaterów nr 61B, 21-300 Radzyń Podlaski.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 30.06.2021 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów,
– projekty uchwał,
– formularz do głosowania przez pełnomocnika,
– wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Treść ogłoszenia o zwołaniu WZA

Wzór pełnomocnictwa

Projekty Uchwał

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

18/2020 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.07.2020 r.

Raport Bieżący 18/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21.07.2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.
Dodatkowo, Zarząd Emitenta wskazuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.07.2020 roku nie została podjęta Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, z uwagi na fakt, iż jedynym obecnym akcjonariuszem Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu był Pan Wiktor Pyrzyk – Prezes Zarządu Emitenta.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 i 7a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Treść Uchwał WZA

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

17/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący 17/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Emitenta, Biała 51B, 21-300 Radzyń Podlaski.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 21.07.2020 r. wraz z zestawieniem planowanych zmian w treści Statutu Spółki,
– projekty uchwał,
– informację o ogólnej liczbie głosów,
– formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Projekty uchwał

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

 

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI WZA

17/2020 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

17/2020 Raport Bieżący

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21.07.2020 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Wiktor Pyrzyk, posiadający 1.840.000 głosów, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na WZ i 78,17% głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI WZA

15/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący 15/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Emitenta, Biała 51B, 21-300 Radzyń Podlaski.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 21.07.2020 r. wraz z zestawieniem planowanych zmian w treści Statutu Spółki,
– projekty uchwał,
– informację o ogólnej liczbie głosów,
– formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Projekty uchwał

Treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI WZA

6/2020 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport Bieżący - 6/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej _”Spółka”_ przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 05.02.2020 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Wiktor Pyrzyk, posiadający 1.840.000 głosów, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na WZ i 78,17% głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

5/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 5.02.2020 r.

Raport Bieżący nr 5/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 5 luty 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (NWZA), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie spółki, Biała 51B, 21-300 Radzyń Podlaski.

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI WZA

4/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 5.02.2020 r.

Raport bieżący 4/2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 5 luty 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (NWZA), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie spółki, Biała 51B, 21-300 Radzyń Podlaski.