Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

20/2020 – Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Raport Bieżący 20/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 08:00 do 16:00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Białej 51B (kod pocztowy 21-300).

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

 

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

19/2020 – Rozpoczęcie sprzedaży w Rumunii

Raport Bieżący 19/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej niniejszym informuje, że w dniu 27 lipca 2020 r. ukończył prace związane z wejściem na na rynek rumuński. Prace te obejmowały przetłumaczenie zawartości witryny internetowej, wdrożenie rozwiązań logistycznych _zawarcie umowy współpracy z DPD Romania_, zaplanowanie strategii marketingowej oraz wdrożenie kampanii reklamowych za pośrednictwem Facebook Ads oraz Google Ads. Emitent uruchamia sprzedaż za pośrednictwem witryny internetowej w domenie plantwear.ro od środy 29 lipca 2020 r. Zamówienia będą realizowane na zasadzie konsolidacji. We wstępnej fazie będzie to jedna przesyłka zbiorcza za pośrednictwem UPS Polska prosto do sortowni DPD w Bukareszcie, skąd indywidualne paczki trafią do lokalnej dystrybucji wewnątrz kraju docelowego. Spółka nie zakłada wzrostu kosztów spowodowanego wejściem na nowy rynek, działania marketingowe będą skalowane wraz z rosnącymi wynikami sprzedaży na rynku rumuńskim. Rynek e-commerce w Rumunii notuje kilkunastoprocentowe wzrosty. Emitent nie identyfikuje bezpośredniego konkurenta na rynku rumuńskim, który w ocenie Zarządu, nie jest rynkiem nasyconym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

18/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport Bieżący 18/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 5% przez Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie Carpathia Capital

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI WZA

17/2020 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

17/2020 Raport Bieżący

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21.07.2020 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Wiktor Pyrzyk, posiadający 1.840.000 głosów, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na WZ i 78,17% głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

16/2020 – Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za 2 kwartał 2020 r.

Raport Bieżący 16/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej _”Emitent”_ poniżej przekazuje, sporządzone w dniu 06.07.2020 r., informacje w zakresie szacunkowych przychodów ze sprzedaży wygenerowanych w okresie 2 kwartału 2020 r.

Emitent w okresie kwiecień – czerwiec 2020 r. szacunkowo wygenerował 2,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 1,6 mln zł przychodów w okresie kwiecień – czerwiec 2019 r. _wzrost o 32,9%_. Szacunkowa wartość przychodów ze sprzedaży nie podlegała badaniu przez biegłego rewidenta.

Emitent wskazuje, iż na zwiększoną sprzedaż we wskazanym okresie miał wpływ uruchomiony na początku kwietnia serwis sprzedażowy giftbay.pl, z którego sprzedaż okazała się być wyższa niż pierwotnie zaplanowano. Dodatkowo na sprzedaż wpłynęło wdrożenie przez Emitenta sprzedaży za pośrednictwem platformy Etsy, a także zmieniona strategia kampanii reklamowych dla Plantwear.com, która przyczyniła się do wzrostu sprzedaży zagranicznej względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

Ponadto w 2 kwartale 2020 r. działania Emitenta koncentrowały się na przygotowaniu Emitenta pod uruchomienie sprzedaży oraz kampanii reklamowych na rynku rumuńskim, której start planowany jest na lipiec 2020 r.

Emitent zaznacza, że jest na etapie agregowania pozycji kosztowych za 2 kwartał 2020 r., w związku z czym nie dysponuje na dzień sporządzenia raportu szacunkiem wyniku netto za wskazany okres.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tabele zawierające struktury sprzedaży z podziałem na kategorie produktowe w ujęciu wartościowym i ilościowym.

Dane Finansowe Q2 2020

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI WZA

15/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący 15/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Emitenta, Biała 51B, 21-300 Radzyń Podlaski.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 21.07.2020 r. wraz z zestawieniem planowanych zmian w treści Statutu Spółki,
– projekty uchwał,
– informację o ogólnej liczbie głosów,
– formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Projekty uchwał

Treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

14/2020 – Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za 1 kwartał 2020 r.

Raport Bieżący 14/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej _Emitent_ poniżej przekazuje, sporządzone w dnu 14.04.2020 r., informacje w zakresie szacunkowych przychodów ze sprzedaży wygenerowanych w okresie 1 kwartału 2020 r.
Emitent w okresie styczeń – marzec 2020 r. szacunkowo wygenerował 2,08 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 1,996 mln zł przychodów w okresie styczeń – marzec 2019 r. _wzrost o 5%_. Szacunkowa wartość przychodów ze sprzedaży nie podlegała badaniu przez biegłego rewidenta.
Do głównych czynników wpływających na sprzedaż w poszczególnych kategoriach Emitent zalicza:
– w odniesieniu do sprzedaży zegarków – spadek sprzedaży spowodowany był przesunięcie premier nowych produktów na 2 kw. 2020 r.
– w odniesieniu do sprzedaży biżuterii – wzrost sprzedaży spowodowany był premierami nowych pozycji oraz nowych modeli,
– w odniesieniu do okularów – spadek sprzedaży spowodowany był oczekiwaniem na komponenty z Chin, aktualnie Spółka już je otrzymała i ponownie udostępnia wszystkie produkty klientom.
Ponadto Emitent rozpoczął pilotażową sprzedaż pierwszych produktów w kategorii Home.
Ponadto w 1 kwartale 2020 r. działania Emitenta koncentrowały się na rozpoczęciu sprzedaży na rynku ukraińskim oraz uruchomieniu nowej platformy e-commerce giftbay.pl, a także na wprowadzeniu nowych linii produktowych.
Emitent zaznacza, że przychody za okres stycznia 2019 r. w wysokości 0,64 mln zł zostały wygenerowane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej Wiktor Pyrzyk Plantwear. Rejestracja przekształcenia w spółkę akcyjną nastąpiła w dniu 2 lutego 2019 r., w związku z czym przychody za styczeń 2019 r. nie zostaną ujęte w kwartalnym sprawozdaniu finansowym Emitenta za 1 kwartał 2020 r.
Emitent zaznacza, że jest na etapie agregowania pozycji kosztowych za 1 kwartał 2020 r., w związku z czym nie dysponuje na dzień sporządzenia raportu szacunkiem wyniku netto za wskazany okres.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tabele zawierające struktury sprzedaży z podziałem na kategorie produktowe w ujęciu wartościowym i ilościowym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dane Finansowe Q1 2020

 

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

13/2020 – Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta – aktualizacja

Raport Bieżąct 13/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej _Emitent, Spółka_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2020 z dnia 16 marca 2020 r., niniejszym przekazuje informację w sprawie aktualizacji wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Emitenta.
Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że w związku z dużym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez klientów Emitenta oraz nałożeniem przez Rząd RP w dniu 9 kwietnia 2020 r. nakazu noszenia maseczek zasłaniających nos i usta w przestrzeni publicznej od dnia 16 kwietnia 2020 r. Spółka wprowadziła do oferty nową kategorię produktową – bawełniane maseczki z miejscem na filtr.
Emitent za każdą zakupioną maseczkę przez klienta będzie przekazywał jedną maseczkę na potrzeby placówek publicznych, w tym szpitali i ośrodków medycznych w całej Polsce.
Ewentualne nowe uwarunkowania wynikające z wpływu epidemii COVID-19, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane w trybie przewidzianym do przekazywania tego rodzaju informacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

12/2020 – Uruchomienie serwisu e-commerce giftbay.pl

Raport Bieżący 12/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej _Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 1 kwietnia 2020 r. uruchomiony został nowy serwis e-commerce prowadzony przez Emitenta pod adresem www.giftbay.pl
W ramach serwisu giftbay.pl Emitent oferuje personalizowane prezenty i gadżety. Spółka pracowała nad uruchomieniem projektu z niską częstotliwością od kilku miesięcy, a ostatnie wydarzenia skłoniły Emitenta do intensyfikacji działań celem dywersyfikacji przychodów. Serwis będzie umożliwiał przesłanie spersonalizowanego prezentu bezpośrednio do osoby obdarowanej, bez konieczności kontaktu osobistego.
W ramach serwisu giftbay.pl Emitent udostępnił ponad 200 wersji produktowych z przygotowanymi opisami SEO, konfigurator personalizacji wraz z natychmiastowym podglądem, podział prezentów ze względu na okazję, kategorię oraz relacje z obdarowanym. Personalizacja dokonywana jest na gotowych produktach, co zapewnia krótki termin realizacji zamówień.
Emitent identyfikuje w tej niszy kilka konkurencyjnych podmiotów, jednak w ocenie Zarządu Spółki przewagę Emitenta stanowią jego dotychczasowi odbiorcy, do których może on skierować szczegółowo dopasowane działania reklamowe.
Emitent zaznacza, że część produktów oferowanych w ramach serwisu giftbay.pl wytwarzana będzie w zakładzie zlokalizowanym w Radzyniu Podlaskim, a pozostałe będą zamawiane od dostawców, z którymi zostały już ustalone warunki handlowe. We wstępnej fazie projektu, w Radzyniu Podlaskim Emitent dedykuje jedną osobę do nadzoru nad stanami magazynowymi, realizacją personalizacji, pakowaniem oraz wysyłką produktów. Obsługa klienta będzie prowadzona przez dział obsługi klienta Spółki, opracowanie oraz wdrożenie strategii marketingowej będzie prowadzone przez zespół Emitenta w Krakowie.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż może ona mieć istotny wpływ na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

11/2020 – Wpływ pandemii koronawiursa COVID-19 na działalność Emitenta

Raport Bieżący 11/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej _Emitent, Spółka_ informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Emitent musiał wstrzymać od dnia 14.03.2020 r. działalność dwóch punktów handlowych zlokalizowanych w galeriach w Krakowie i Gdańsku, które zostały zamknięte na okres 14 dni. Jednocześnie, z uwagi na charakter prowadzonej działalności _branża e-commerce_, Emitent wskazuje, że sprzedaż detaliczna ma niewielkie znaczenie dla wyników finansowych Spółki. Sprzedaż przez Internet odpowiadała w 2019 r. za 96-97% przychodów Spółki, natomiast sprzedaż stacjonarna za 3-4%. Emitent nie jest w stanie w wiarygodny sposób oszacować skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na wyniki finansowe w 2020 r., jednak zakłada, że spadek sprzedaży stacjonarnej zostanie zrekompensowany przez wzrost sprzedaży przez Internet. Na dzień sporządzenia raportu Emitent nie obserwuje żadnej wyraźnej negatywnej lub pozytywnej tendencji w zakresie generowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu do wyników za rok 2019.
Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się konorawiursa SARS-CoV-2 i wpływu epidemii COVID-19 na działalność Spółki. Zarząd wskazuje, że na dzień sporządzenia raportu 4 osoby przebywają za urlopie opiekuńczym lub w kwarantannie. Osoby, których specyfika pracy pozwala na pracę zdalną, zostały skierowane do pracy z domu. Produkcja przebiega w sposób niezakłócony. Pracownicy wchodzący do zakładu mają mierzoną temperaturę, kilkukrotnie w ciągu dnia przeprowadzana jest dezynfekcja rąk oraz maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem tych, na których pracuje więcej niż 1 osoba. Ponadto do zakładu Emitenta nie są wpuszczane żadne osoby z zewnątrz, przesyłki kurierskie oczekują w miejscu odizolowanym. Emitent realizuje wysyłkę wszystkich zamówień na bieżąco i nie przewiduje na ten moment żadnych opóźnień.
Ewentualne nowe uwarunkowania wynikające z wpływu epidemii COVID-19, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane w trybie przewidzianym do przekazywania tego rodzaju informacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.