Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI

20/2020 – Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Emitenta oraz informacja o zmianie adresu Emitenta

Raport Bieżący 20/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że dnia 30.09.2020 r. Spółka powzięła informację o postanowienie Sądu o rejestracji zmiany Statutu Emitenta.

Niniejsza zmiana Statutu Emitenta została przyjęta Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 21.07.2020 r.

Zmianie uległ § 1 ust. 4 Statutu Emitenta.

Dotychczasowe brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miejscowość Biała, gm. Radzyń Podlaski.”

Nowe brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miejscowość Radzyń Podlaski.”

Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta wskazuje, nawiązując do powyższej informacji, iż wraz z rejestracją przez Sąd zmiany w Statucie, nastąpiła zmiana adresu Emitenta. Poprzednia siedziba Spółki znajdowała się pod adresem Biała 51B, 21-300 Radzyń Podlaski. Obecna siedziba Spółki znajduje się przy ul. Bohaterów nr 61B, 21-300 Radzyń Podlaski.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz pkt 15 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Tekst jednolity statutu

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

18/2020 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.07.2020 r.

Raport Bieżący 18/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21.07.2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.
Dodatkowo, Zarząd Emitenta wskazuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.07.2020 roku nie została podjęta Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, z uwagi na fakt, iż jedynym obecnym akcjonariuszem Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu był Pan Wiktor Pyrzyk – Prezes Zarządu Emitenta.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 i 7a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Treść Uchwał WZA

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

17/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący 17/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Emitenta, Biała 51B, 21-300 Radzyń Podlaski.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 21.07.2020 r. wraz z zestawieniem planowanych zmian w treści Statutu Spółki,
– projekty uchwał,
– informację o ogólnej liczbie głosów,
– formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Projekty uchwał

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

 

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI

15/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019

Raport Bieżący 15/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2019 na dzień 24 czerwca 2020 r.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 3/2020 w dniu 7 stycznia 2020 r. pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za rok 2019 był dzień 26 maja 2020 r.
Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. pozostają bez zmian.
Emitent wskazuje, że nowy termin został ustalony zgodnie z treścią komunikatu Zarządu GPW z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych, tj. nie później niż 60 dni od maksymalnego terminu publikacji określonego w Regulaminie ASO w przypadku raportu rocznego.
Powodem zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020 jest tryb pracy zdalnej zewnętrznego biura rachunkowego, prowadzącego księgi Spółki, w związku z trwającą pandemią koronawirusa, przekładający się na opóźnienia w dostarczeniu Emitentowi wymaganych danych finansowych.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI

13/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2020 r. oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

Raport Bieżący - 13/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego Spółki za 1 kwartał 2020 r.
Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku termin publikacji raportu okresowego Spółki za 1 kwartał 2020 r. przypadał na dzień 12 maja 2020 r.
W związku z powyższą zmianą nowy termin publikacji raportu okresowego Spółki za 1 kwartał 2020 r został ustalony na 15 maja 2020 r.
Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
Zważywszy na powyższe Spółka wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a zbioru zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego wynikającego z § 6 ust. 14.2 pkt 2) załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Naruszenie wystąpiło w związku z nieprzekazaniem informacji o wyznaczeniu nowej daty publikacji raportu okresowego w terminie nie później niż dwóch dni przed datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 6 ust 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Spółka wskazuje, iż powodem zmiany terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2020 r., oraz naruszenia powyższych przepisów, jest tryb pracy zdalnej zewnętrznego biura rachunkowego, prowadzącego księgi Spółki, w związku z trwającą pandemią koronawirusa, przekładający się na opóźnienia w dostarczeniu Emitentowi wymaganych danych finansowych.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI

12/2020 – Rejestracja przez Sąd zmian w kapitale zakładowym i warunkowym wraz z tekstem jednolitym Statutu Spółki

Raport Bieżący 12/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 lutego 2020 r. powziął informację o rejestracji w dniu 26 lutego 2020 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód W Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian treści §3 ust 1 oraz §3 ust 1a Statutu Spółki wynikających z podjęcia przez WZA Spółki uchwały nr 3 oraz uchwały nr 8 NWZA Emitenta z dnia 5 lutego 2020 r. oraz ze złożenia wniosku przez akcjonariusza Spółki w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

Zmieniona treść statutu § 3 ust. 1 brzmi następująco (o zmianie akcji z imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A na akcje zwykłe na okaziciela Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 4/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.):
1. Kapitał zakładowy wynosi 143.370,60 zł i dzieli się na:
a) 920.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
b) 80.000 akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
c) 70.000 akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
d) 162.192 akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
e) 65.151 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
f) 136.363 akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 3 ust. 1a brzmiała następująco:
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 45.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 04/02/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lutego 2019 r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze Warrantów Serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2022 r.
5. Akcje serii B1 zostaną opłacone gotówką.

Zmieniona treść statutu § 3 ust. 1a brzmi następująco:
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 7.260,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 72.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 04/02/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lutego 2019 r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze Warrantów Serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2022 r.
5. Akcje serii B1 zostaną opłacone gotówką.”

Jednocześnie Emitent wskazuje, że Sąd wpisał nieprawidłową wysokość kapitału warunkowego w Rubryce 8 pkt 6 odpisu KRS, wskazując 45.000 zł, a nie 7.260 zł, jak wynika ze zmienionej treści Statutu Spółki. Spółka złożyła wniosek o sprostowanie wpisu z urzędu.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§3 ust 1 pkt 2, §4 ust 2 pkt 2b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Statut Plantwear S.A.

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI Raporty kwartalne

11/2020 – Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku

Raport Okresowy - 11/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości j raport za IV kwartał 2019 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Raport Okresowy Q4 2019

 

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI

10/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2019 r.

Raport Bieżący 10/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu za IV kwartał 2019 r. na dzień 14 lutego 2020 r.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 3/2020 w dniu 7 stycznia 2020 r. pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za IV kwartał 2019 r. był dzień 11 lutego 2020 r.
Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI

9/2020 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.02.2020 r.

Raport Bieżacy 9/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 05.02.2020 r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Uzupełnienie do raportu 7/2020, do którego z przyczyn technicznych nie został dołączony skan protokołu.

Treść Uchwał NWZA 05.02.2020r.

 

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI

8/2020 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Plantwear Spółka Akcyjna

Raport Bieżacy nr 8/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 05.02.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5 odwołało Pana Jacka Pyrzyka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz uchwałą nr 6 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Marcina Jaskólskiego.
Dodatkowe informacje o nowo powołanym Członku Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

Życiorys – Marcin Jaskólski