Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI

20/2020 – Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Emitenta oraz informacja o zmianie adresu Emitenta

Raport Bieżący 20/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że dnia 30.09.2020 r. Spółka powzięła informację o postanowienie Sądu o rejestracji zmiany Statutu Emitenta.

Niniejsza zmiana Statutu Emitenta została przyjęta Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 21.07.2020 r.

Zmianie uległ § 1 ust. 4 Statutu Emitenta.

Dotychczasowe brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miejscowość Biała, gm. Radzyń Podlaski.”

Nowe brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miejscowość Radzyń Podlaski.”

Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta wskazuje, nawiązując do powyższej informacji, iż wraz z rejestracją przez Sąd zmiany w Statucie, nastąpiła zmiana adresu Emitenta. Poprzednia siedziba Spółki znajdowała się pod adresem Biała 51B, 21-300 Radzyń Podlaski. Obecna siedziba Spółki znajduje się przy ul. Bohaterów nr 61B, 21-300 Radzyń Podlaski.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz pkt 15 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Tekst jednolity statutu

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

20/2020 – Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Raport Bieżący 20/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 08:00 do 16:00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Białej 51B (kod pocztowy 21-300).

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

 

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

18/2020 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.07.2020 r.

Raport Bieżący 18/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21.07.2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.
Dodatkowo, Zarząd Emitenta wskazuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.07.2020 roku nie została podjęta Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, z uwagi na fakt, iż jedynym obecnym akcjonariuszem Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu był Pan Wiktor Pyrzyk – Prezes Zarządu Emitenta.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 i 7a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Treść Uchwał WZA

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

17/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący 17/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Emitenta, Biała 51B, 21-300 Radzyń Podlaski.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 21.07.2020 r. wraz z zestawieniem planowanych zmian w treści Statutu Spółki,
– projekty uchwał,
– informację o ogólnej liczbie głosów,
– formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Projekty uchwał

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

 

Kategorie
Raporty Raporty roczne

16/2020 – Raport roczny za rok 2019

Raport Roczny - 16/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2019.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Plantwear SA Raport Roczny 2019

Plantwear SA Sprawozdanie z Badania

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI

15/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019

Raport Bieżący 15/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2019 na dzień 24 czerwca 2020 r.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 3/2020 w dniu 7 stycznia 2020 r. pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za rok 2019 był dzień 26 maja 2020 r.
Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. pozostają bez zmian.
Emitent wskazuje, że nowy termin został ustalony zgodnie z treścią komunikatu Zarządu GPW z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych, tj. nie później niż 60 dni od maksymalnego terminu publikacji określonego w Regulaminie ASO w przypadku raportu rocznego.
Powodem zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020 jest tryb pracy zdalnej zewnętrznego biura rachunkowego, prowadzącego księgi Spółki, w związku z trwającą pandemią koronawirusa, przekładający się na opóźnienia w dostarczeniu Emitentowi wymaganych danych finansowych.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Kategorie
Raporty Raporty kwartalne

14/2020 – Raport okresowy za I kwartał 2020 roku

Raport Okresowy 14/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2020 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Raport Okresowy Q1 2020

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI

13/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2020 r. oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

Raport Bieżący - 13/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego Spółki za 1 kwartał 2020 r.
Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku termin publikacji raportu okresowego Spółki za 1 kwartał 2020 r. przypadał na dzień 12 maja 2020 r.
W związku z powyższą zmianą nowy termin publikacji raportu okresowego Spółki za 1 kwartał 2020 r został ustalony na 15 maja 2020 r.
Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
Zważywszy na powyższe Spółka wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a zbioru zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego wynikającego z § 6 ust. 14.2 pkt 2) załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Naruszenie wystąpiło w związku z nieprzekazaniem informacji o wyznaczeniu nowej daty publikacji raportu okresowego w terminie nie później niż dwóch dni przed datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 6 ust 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Spółka wskazuje, iż powodem zmiany terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2020 r., oraz naruszenia powyższych przepisów, jest tryb pracy zdalnej zewnętrznego biura rachunkowego, prowadzącego księgi Spółki, w związku z trwającą pandemią koronawirusa, przekładający się na opóźnienia w dostarczeniu Emitentowi wymaganych danych finansowych.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

19/2020 – Rozpoczęcie sprzedaży w Rumunii

Raport Bieżący 19/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej niniejszym informuje, że w dniu 27 lipca 2020 r. ukończył prace związane z wejściem na na rynek rumuński. Prace te obejmowały przetłumaczenie zawartości witryny internetowej, wdrożenie rozwiązań logistycznych _zawarcie umowy współpracy z DPD Romania_, zaplanowanie strategii marketingowej oraz wdrożenie kampanii reklamowych za pośrednictwem Facebook Ads oraz Google Ads. Emitent uruchamia sprzedaż za pośrednictwem witryny internetowej w domenie plantwear.ro od środy 29 lipca 2020 r. Zamówienia będą realizowane na zasadzie konsolidacji. We wstępnej fazie będzie to jedna przesyłka zbiorcza za pośrednictwem UPS Polska prosto do sortowni DPD w Bukareszcie, skąd indywidualne paczki trafią do lokalnej dystrybucji wewnątrz kraju docelowego. Spółka nie zakłada wzrostu kosztów spowodowanego wejściem na nowy rynek, działania marketingowe będą skalowane wraz z rosnącymi wynikami sprzedaży na rynku rumuńskim. Rynek e-commerce w Rumunii notuje kilkunastoprocentowe wzrosty. Emitent nie identyfikuje bezpośredniego konkurenta na rynku rumuńskim, który w ocenie Zarządu, nie jest rynkiem nasyconym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

18/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport Bieżący 18/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 5% przez Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie Carpathia Capital