Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

18/2020 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.07.2020 r.

Raport Bieżący 18/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21.07.2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.
Dodatkowo, Zarząd Emitenta wskazuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.07.2020 roku nie została podjęta Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, z uwagi na fakt, iż jedynym obecnym akcjonariuszem Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu był Pan Wiktor Pyrzyk – Prezes Zarządu Emitenta.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 i 7a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Treść Uchwał WZA

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

17/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący 17/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Emitenta, Biała 51B, 21-300 Radzyń Podlaski.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 21.07.2020 r. wraz z zestawieniem planowanych zmian w treści Statutu Spółki,
– projekty uchwał,
– informację o ogólnej liczbie głosów,
– formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Projekty uchwał

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

 

Kategorie
Raporty Raporty roczne

16/2020 – Raport roczny za rok 2019

Raport Roczny - 16/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2019.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Plantwear SA Raport Roczny 2019

Plantwear SA Sprawozdanie z Badania

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI

15/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019

Raport Bieżący 15/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2019 na dzień 24 czerwca 2020 r.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 3/2020 w dniu 7 stycznia 2020 r. pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za rok 2019 był dzień 26 maja 2020 r.
Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. pozostają bez zmian.
Emitent wskazuje, że nowy termin został ustalony zgodnie z treścią komunikatu Zarządu GPW z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych, tj. nie później niż 60 dni od maksymalnego terminu publikacji określonego w Regulaminie ASO w przypadku raportu rocznego.
Powodem zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020 jest tryb pracy zdalnej zewnętrznego biura rachunkowego, prowadzącego księgi Spółki, w związku z trwającą pandemią koronawirusa, przekładający się na opóźnienia w dostarczeniu Emitentowi wymaganych danych finansowych.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Kategorie
Raporty Raporty kwartalne

14/2020 – Raport okresowy za I kwartał 2020 roku

Raport Okresowy 14/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2020 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Raport Okresowy Q1 2020

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI

13/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2020 r. oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

Raport Bieżący - 13/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego Spółki za 1 kwartał 2020 r.
Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku termin publikacji raportu okresowego Spółki za 1 kwartał 2020 r. przypadał na dzień 12 maja 2020 r.
W związku z powyższą zmianą nowy termin publikacji raportu okresowego Spółki za 1 kwartał 2020 r został ustalony na 15 maja 2020 r.
Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
Zważywszy na powyższe Spółka wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a zbioru zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego wynikającego z § 6 ust. 14.2 pkt 2) załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Naruszenie wystąpiło w związku z nieprzekazaniem informacji o wyznaczeniu nowej daty publikacji raportu okresowego w terminie nie później niż dwóch dni przed datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 6 ust 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Spółka wskazuje, iż powodem zmiany terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2020 r., oraz naruszenia powyższych przepisów, jest tryb pracy zdalnej zewnętrznego biura rachunkowego, prowadzącego księgi Spółki, w związku z trwającą pandemią koronawirusa, przekładający się na opóźnienia w dostarczeniu Emitentowi wymaganych danych finansowych.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

19/2020 – Rozpoczęcie sprzedaży w Rumunii

Raport Bieżący 19/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej niniejszym informuje, że w dniu 27 lipca 2020 r. ukończył prace związane z wejściem na na rynek rumuński. Prace te obejmowały przetłumaczenie zawartości witryny internetowej, wdrożenie rozwiązań logistycznych _zawarcie umowy współpracy z DPD Romania_, zaplanowanie strategii marketingowej oraz wdrożenie kampanii reklamowych za pośrednictwem Facebook Ads oraz Google Ads. Emitent uruchamia sprzedaż za pośrednictwem witryny internetowej w domenie plantwear.ro od środy 29 lipca 2020 r. Zamówienia będą realizowane na zasadzie konsolidacji. We wstępnej fazie będzie to jedna przesyłka zbiorcza za pośrednictwem UPS Polska prosto do sortowni DPD w Bukareszcie, skąd indywidualne paczki trafią do lokalnej dystrybucji wewnątrz kraju docelowego. Spółka nie zakłada wzrostu kosztów spowodowanego wejściem na nowy rynek, działania marketingowe będą skalowane wraz z rosnącymi wynikami sprzedaży na rynku rumuńskim. Rynek e-commerce w Rumunii notuje kilkunastoprocentowe wzrosty. Emitent nie identyfikuje bezpośredniego konkurenta na rynku rumuńskim, który w ocenie Zarządu, nie jest rynkiem nasyconym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

18/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport Bieżący 18/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 5% przez Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie Carpathia Capital

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI WZA

17/2020 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

17/2020 Raport Bieżący

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21.07.2020 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Wiktor Pyrzyk, posiadający 1.840.000 głosów, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na WZ i 78,17% głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

16/2020 – Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za 2 kwartał 2020 r.

Raport Bieżący 16/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej _”Emitent”_ poniżej przekazuje, sporządzone w dniu 06.07.2020 r., informacje w zakresie szacunkowych przychodów ze sprzedaży wygenerowanych w okresie 2 kwartału 2020 r.

Emitent w okresie kwiecień – czerwiec 2020 r. szacunkowo wygenerował 2,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 1,6 mln zł przychodów w okresie kwiecień – czerwiec 2019 r. _wzrost o 32,9%_. Szacunkowa wartość przychodów ze sprzedaży nie podlegała badaniu przez biegłego rewidenta.

Emitent wskazuje, iż na zwiększoną sprzedaż we wskazanym okresie miał wpływ uruchomiony na początku kwietnia serwis sprzedażowy giftbay.pl, z którego sprzedaż okazała się być wyższa niż pierwotnie zaplanowano. Dodatkowo na sprzedaż wpłynęło wdrożenie przez Emitenta sprzedaży za pośrednictwem platformy Etsy, a także zmieniona strategia kampanii reklamowych dla Plantwear.com, która przyczyniła się do wzrostu sprzedaży zagranicznej względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

Ponadto w 2 kwartale 2020 r. działania Emitenta koncentrowały się na przygotowaniu Emitenta pod uruchomienie sprzedaży oraz kampanii reklamowych na rynku rumuńskim, której start planowany jest na lipiec 2020 r.

Emitent zaznacza, że jest na etapie agregowania pozycji kosztowych za 2 kwartał 2020 r., w związku z czym nie dysponuje na dzień sporządzenia raportu szacunkiem wyniku netto za wskazany okres.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tabele zawierające struktury sprzedaży z podziałem na kategorie produktowe w ujęciu wartościowym i ilościowym.

Dane Finansowe Q2 2020