Akcjonariat

Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia dokumentu:

Akcjonariusz Akcje imienne Akcje na okaziciela Razem % w kapitale Liczba głosów % w głosach
Wiktor Pyrzyk* 1 000 000 303 1 000 303 77,10% 2 000 303 87,07%
Carpathia Capital S.A. 171 042 171 042 13,18% 171 042 7,45%
Pozostali 125 998 125 998 9,71% 125 998 5,48%
RAZEM 1 000 000 297 343 1 297 343 100,00% 2 297 343 100,00%

*wraz z osobą pozostającą w domniemanym porozumieniu na podstawie art. 87 ust 4 ustawy o ofercie, która posiada 303 akcje Spółki
Źródło: Emitent