Akcjonariat

Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia dokumentu:

Akcjonariusz Akcje imienne Akcje na okaziciela Razem % w kapitale Liczba głosów % w głosach
Wiktor Pyrzyk* 920 000 303 920 303 64,19% 1 840 303 78,18%
Pozostali 0 513 403 513 403 35,81% 513 403 21,82%
RAZEM 920 000 513 706 1 433 706 100,00% 2 353 706 100,00%

*wraz z osobą pozostającą w domniemanym porozumieniu na podstawie art. 87 ust 4 ustawy o ofercie, która posiada 303 akcje Spółki
Źródło: Emitent